Det behövs en ekonomisk politik med insikten om att kvinnors livsvillkor behöver stärkas. Att kvinnors och mäns rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet behöver likställas och att den ekonomiska politiken är ett avgörande redskap för det, säger Ulla Andersson (V).

En rödgrön regering måste gå från ord till handling vad det gäller jämställdhetsfrågorna. Det behövs en ny feministisk-ekonomisk politik i Sverige och ett finansdepartement med feministisk kompetens. Dessutom behövs ett jämställdhetsekonomiskt råd med uppgift att se till att varenda förslag som läggs fram bidrar till jämställdhet.

– Vi måste på allvar ändra på kvinnors ekonomiska villkor och ett jämställdhetsekonomiskt råd behövs för att driva på finansdepartementet med blåslampa genom att alltid synliggöra hur olika beslut om den ekonomiska politiken ökar eller minskar jämställdheten och hur besluten påverkar mäns och kvinnors liv på olika sätt.

Rådet ska vara knutet till Finansdepartmentet och bestås av kunniga forskare och representanter från de fackliga organisationerna. Rådet ska årligen analysera den förda politiken utifrån ett genusperspektiv och även kunna lägga förslag som gynnar jämställdheten. Tänkbara namn är Agneta Stark och Katrine Kielos. Stark är docent i företagsekonomi och har som gästprofessor lett avdelningen Tema Genus vid Linköpings universitet och Kielos är kribent och författare kring svensk och internationell ekonomisk politik ingår.

Läs hela: http://www.vansterpartiet.se/ett-feministiskt-finansdepartement-behovs-for-verklig-jamstalldhet